बायको : अहो! काल डॉक्टर सांगत होते,

माझं बीपी वाढलंय.

Marathi Joke
हास्यतरंग : सत्य आणि भ्रम…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : इंग्रजीचं पुस्तक…
हास्यतरंग : असा मुलगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सोफ्यावर बसून…

बीपी म्हणजे काय हो?

नवरा : अगं! बीपी म्हणजे, ‘बावळटपणा’