मन्या : दोरीच्या उड्या आहेत का हो?

दुकानदार : इथे फक्त दोरी मिळेल.

Marathi Joke
हास्यतरंग : मुलगी बघायला…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मॅच लाव!…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बायको शांत…
हास्यतरंग : असा मुलगा…

उड्या ज्याने त्याने आपापल्या मारायच्या आहेत.