मन्या केस कापून घरी येतो…

मन्या : बघ मी तुझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी छोटा दिसतो की नाही?

Marathi Joke
हास्यतरंग : मुलगी बघायला…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मॅच लाव!…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बायको शांत…
हास्यतरंग : असा मुलगा…

बायको : टक्कल तरी करून यायचं.

असं वाटलं असतं की, आत्ताच जन्माला आला आहात.