मन्या : मॅच लाव!

बायको : नाही लावणार!

Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : इंग्रजीचं पुस्तक…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मुलगी बघायला…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आहेत का हो?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बायको शांत…

मन्या : बघीन!

बायको : काय बघीन?

मन्या : हाच चॅनल! जो तू लावला आहेस!