*प्रा. तु. शं. कुळकर्णी, नांदेड, रु. १००००० *श्रीकांत महाजन, घाटकोपर, रु. १००० *मीना वेलणकर, दिल्ली, रु. १०००६गुरुप्रसाद एस. दिवेकर, माहीम रु. १२०००० *अविनाश पाटणकर, विलेपार्ले (पू), यांजकडून (कै. नेहा अविनाश पाटणकर यांच्या स्मरणार्थ) रु. ७०००० *प्रदीप म्हाडळकर, कांजूरमार्ग (पू), रु. ५०००० *प्रकाश बेंडके, भायखळा, रु. १७००० *राखी मयेकर, रु. १००० *ज्योती व जितेंद्र सावंत, विरार (पू), रु. २००० *नारायण तुकाराम मोरे, श्रीवर्धन रु. ११११ *अशोक व संतोष नेत्रावली, घाटकोपर (पू), रु. २५०१ *रमा अनंत धुरी, दहिसर (प), रु. २००० *वीरेंद्र परेलकर, दादर रु. ३०००० *राजेश धुरी, डोंबिवली (प), रु. २००० *रमेश वसंत नाईक, कांदिवली (प), रु. ४००० *अरुण यशवंत जावडेकर, विलेपार्ले (पू), रु. ३३३३ *संध्या पी. केळकर, नाशिक रु. ३०००० *संध्या एस. जाधव, अंधेरी (प), रु. १०००० *सुभाष विचारे, चेंबूर रु. १००१ *अनुप रेगे, गोरेगांव (पू), रु. ४००० *आशु मोटे, गोरेगांव (पू), रु. २००० *मीना पाटणकर, ग्रॅण्ट रोड (प), रु. १०००० *संजय सदानंद चाचड, दहिसर (पू), रु. ५००० *वैशाली वसंत शिंदे, बोरिवली (पू), रु. १५००० *विनायक ईश्वर पोळ, धारावी रु. १००१ *सदानंद श्रीरंग सावंत, चेंबूर रु. २००४ *नीलेश महंत, पनवेल रु. १०००० *रंजना गायतोंडे, माहीम रु. २५०० *सुहास पंढरीनाथ खुटाळे, चेंबूर रु. १२०० *मोहन जोशी, सायन (प), रु. १५००० *अनिल माधवराव भट्टलवार, डोंबिवली (पू), यांजकडून (कै. सुमती माधवराव भट्टलवार यांच्या स्मरणार्थ) रु. २००० *मुक्ता अनिल भट्टलवार, डोंबिवली (पू), यांजकडून (कै. कालिंदी आणि कृष्णराव दामोदर पाठक यांच्या स्मरणार्थ) रु. ८००० *विश्वनाथ दत्तात्रय अभ्यंकर, चिपळूण रु. २०००० *ब्रीजेश रॉड्रिग्ज, बोरिवली (पू), रु. ३००० *मंदार सुरेश ठाकूर, वसई रु. १५००० *अनंत गारखेडकर, अंबरनाथ (पू), यांच्याकडून त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ रु. ३००० *सुभाष जी. नेरूरकर, विलेपार्ले (पू), रु. ६००० *लेखा विभाग (दक्षिण), महानगर टेलिफोन निगम, मुंबई, रु. ३१०० *विलासराव एकनाथराव पुजारी, नांदेड रु. ५००० *मोहिते इलेक्ट्रिकल इंजि. कं. देवनार रु. १०००० *अनुया अरविंद मालणकर, कुर्ला (पू), यांजकडून (कै. सुनंदा बाबूराव मालणकर यांच्या स्मरणार्थ) रु. ११००० *शमिका विनय चव्हाण, चेंबूर रु. ११००० *प्रणोती अनिकेत जोशी, कलिना यांजकडून (कै. मंगला प्रभाकर देव यांच्या स्मरणार्थ) रु. ४५०० *श्री. माता शितळादेवी मंडळ, मांडवी कोळीवाडा, मंडळाच्या दिवंगत संस्थापक सदस्यांच्या स्मरणार्थ रु. २५००० *सुमेध बाळकृष्ण कात्रे, कोल्हापूर रु. २००० *शेखर धोंडिराम कस्तुरे, इचलकरंजी, रु. १०००० *अरुण बाचणकर, मीरा रोड (पू), रु. १००० *पांडुरंग गौतम धडावे, घोडपदेव रु. १००००.