एक माणूस खड्डे खोदत असतो.

त्याच्या मागून दुसरा बुजवत येत असतो.

Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke
हास्यतरंग : बसमध्ये बसलो…
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…

हे पाहून मन्या विचारतो, “तुम्ही हे काय करत आहात?

खड्डे खोदणारा म्हणतो, “हा वृक्षारोपणाचा उपक्रम आहे.

मला खड्डे खोदण्याचे आणि याला बुजवण्याचे काम दिले आहे.

मध्ये झाड लावणारा आज रजेवर आहे.

आम्ही आमचे काम करत आहोत.”