एकदा बागेत दोन काका भांडत असताता…

काका १ : फार बोललास तर तुझे बत्तीस दात पाडीन…

Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बाल्कनीत उभा…
हास्यतरंग : पास झाली…
Marathi Joke On 12th Result
हास्यतरंग : बारावीचा निकाल आणि पेढे…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…

काका २ : हात तर लावून दाखव… मी ६४ दात पाडीन…

काका ३ : अहो… दात बत्तीसच असतात!

काका २ : मला माहीत तुम्हीमध्ये बोलणार… म्हणून मी तुमचेही दात मोजलेत…