08 March 2021

News Flash

४६४. प्रसाद-कण

खरं शाश्वत समाधान हे जर आपलं ध्येय असेल, तर त्याचा आधारही शाश्वतच असला पाहिजे.

४६३. नवगुणांची माला

मनुष्यजन्माचं आणि नरदेहाचं मोल सगळ्यांनाच माहीत असतं, पण आपल्या जगण्याचं मोल किती जण खरोखर जाणतात

४६२. देखभाल आणि सेवा

आळस आणि विलंब हे साधकाच्या आत्माभ्यासातले दोन मोठे अडसर आहेत

४६१. जागृती आणि सुधारणा

केवळ सद्गुरुबोध ध्यानात घेऊन त्यानुसार जगण्याचा अभ्यास, हाच त्यावरचा उपाय आहे.

४६०. कर्मबंधनाचा निरास

जीवनातला एक क्षणदेखील कर्म केल्याविना सरत नाही.

४५९. जीवन-कर्म

अलिप्तपणे जेव्हा आपण एखादी गोष्ट न्याहाळतो ना, तेव्हाच त्या गोष्टीतले खरे गुण-दोष जाणवतात

४५८. शरणागत

मनाची गुढी उभारायची असेल, तर साधकानं मन संपूर्णपणे आवरलं पाहिजे, असं संत एकनाथ महाराज म्हणतात

४५७. शुद्ध परमार्थ

मनाचा निश्चय जोवर होत नाही, तोवर कोणतीही गोष्ट निर्धारानं केली जात नाही, हा आपला व्यवहारातलाही अनुभव आहे.

४५६. मनोनिश्चय

आपलं मूळ स्वरूप आनंद हेच आहे, आपण परमात्म्याचाच अंश आहोत, मोक्षप्राप्ती हेच मनुष्यजन्माचं ध्येय आहे

४५५. वळसा

देह आसक्तीमुळे माझी भावना कुभावनेत, धारणा कुधारणेत आणि कल्पना कुकल्पनेत पालटू शकते

४५४. अनन्य भक्ती

खऱ्या सद्गुरूंशी खऱ्या भक्ताचं ऐक्य कसं असतं? ‘श्रीभावार्थ रामायण’ हा संत एकनाथ महाराज यांचा आणखी एक सुविख्यात ग्रंथ आहे.

४५३. आत्मसाधनेचं घर

कानांद्वारे लाभलेल्या श्रवण क्षमतेचा उपयोग व्यवहारात करीत असतानाच सत्संग श्रवणासाठीही तो वाढवीत न्यायचा आहे

४५२. देहाचं भांडवल

समर्थ रामदासांनी तर ‘दासबोधा’च्या आरंभी नरदेहाचंही स्तवन केलं आहे.

४५१. ऐक्य प्रक्रिया

माणसाला जीवनात पूर्ण समाधान, पूर्ण सुख, पूर्ण शांती हवी असते.

४५०. बालक्रीडा!

भवसागर पार केलेल्या साधकाला ज्ञान होईल, असा श्रीजनार्दन स्वामींचा एकनाथ महाराजांना आशीर्वाद आहे

४४९. विषयखोडी

अशाश्वताच्या ओढीत अडकलेल्या आपल्याच भावना आपल्या आड येत असतात

४४८. दुस्तर सागर

साधक जर ‘एकनाथी भागवता’चं अभ्यासयुक्त मनन करतील, तर ते भवसागर पार करतील.

४४७. मुमुक्षू आणि साधक

एकनाथी भागवत किंवा अन्य कोणत्याही सद्ग्रंथाचं मनापासून पठण आणि श्रवण घडलं, तर सामान्य माणूसही भक्तीच्या सन्मार्गाला लागतो.

४४६. पठण-श्रवण

फलश्रुती म्हणजे ग्रंथाचं फळ काय, ग्रंथ वाचल्यानं काय घडतं, याचं प्रकटीकरण

४४५. आस-निरास

सद्वाचकहो, ‘एकनाथी भागवता’चा आवाका फार मोठा आहे.

एकात्मयोग : ४४४. चरणागत!

आपलं तुच्छत्व ज्याला उमगलं त्यालाच भगवंताचं दिव्यत्व उमगतं.

४४३. अपूर्वसाधन!

पिंगलेचं मन भगवंताच्या कृपेच्या जाणिवेनं उदात्त झालं होतं.

४४२. आत्मजागृती

आपण मूळ कोण आहोत? तर व्यापक, परम अशा चैतन्य तत्त्वाचा अंश आहोत.

४४१. आत्ममरणे सदा दु:खी!

माणसापासून देवांचा राजा इंद्रापर्यंत सगळेच दु:खं भोगत आहेत.

Just Now!
X