वसंत बेडेकर, गोवंडी (पू), रु. २०००० किशोर बोरकर, दादर (पू), रु. १००० वसुधा सावंत, कुर्ला (पू), रु. २१११ अशोक फडणीस व स्नेहलता फडणीस, माहिम, रु. ४०००० अनामिक, पुणे, रु. ५५०००० सुमती फाटक, पुणे, रु. ५०००० प्रभाकर फाटक, पुणे, रु. ५०००० श्री. वि. जोशी, पुणे, रु. ८०००० किशोरी खंडकर, पुणे, रु. ४०००० विद्या पाटील, अलिगड, रु. ३५००० विवेक आठल्ये, पुणे, रु. २५००० डॉ. शशांक धालेवाडीकर, रु. २०००० (श्रीमती सुधा वामन धालेवाडीकर यांच्या स्मरणार्थ) के. एस. डुंबरे, जुन्नर, रु. १५००० केदार देशमुख, पुणे, रु. १२००० प्रफुल्ल पेंढरकर, पुणे, रु. १०००० राजेंद्र पेठे, पुणे, रु. १०००० लक्ष्मण गोगटे, सांगली, रु. १०००० शशिकला सुलाखे, कांदिवली, रु. ५००४ सुनंदा हळबे, पुणे, रु. ५००० मीनल वाकणकर, सांगली, रु. ५००० आशालता ताटके, पुणे, रु. ४००० अरविंद वारकरी, पुणे, रु. १५०० (स्व. वारकरी गुरुजी, शेवगाव यांच्या स्मरणार्थ) प्रमोद गानू, रत्नागिरी, रु. १००१ सुनीता दात्ये, पुणे, रु. १०००. स्मिता मालडीकर (विजया मालडीकर यांच्या स्मरणार्थ), नागपूर- रु. १०,००० संजय मालडीकर (गोविंद मालडीकर यांच्या स्मरणार्थ), नागपूर- रु. १०,००० शालिनी पेंडसे, नागपूर- रु. ४,००० विजय पेंडसे, नागपूर- ४,००० स्मिता सोनकुसळे, नागपूर- रु. १०,००० कमल अशोक काब्रा, मलकापूर- रु. २००० विद्या आणि कुमार बोबडे, अमरावती- रु. ५००० नीला आणि अभय गांधी, नागपूर- रु. ३००० अ‍ॅड. अशोक कृष्णराव पाटील, चालबर्डी, पांढरकवडा- रु. २००० शेखर सोपानजी बिजवे, यवतमाळ- रु. १००० रवींद्र उत्तरवार, चंद्रपूर – रु. ५००० हेमंत शास्त्री, अकोला- रु. २००२ छाया बोभाटे, वर्धा- रु. ३००० मिलिंद वसंतराव पाठक, शुभदा मिलिंद पाठक, नागपूर- रु. ५००० विनोद देशमुख, भंडारा- रु. १००० पराग ट्रेडर्स, रु. २००० चंद्रशेखर पांडे, पुसद- रु. २९,००० उमा उधोजी, नागपूर- रु. २००० ईश्वरदास चोरडिया – पुणे – रु. १,५०,००० अनामिक – पुणे – रु. ५०,०००(श्रीमती शांताबाई श्री. आठल्ये यांच्या स्मरणार्थ)

अक्षविनी पंडीत – पुणे – रु २०,००० अनामिक – पुणे – रु. १५००० दत्तात्रय पाठक – पुणे – रु. १५००० सुहासिनी श्रुंगारपुरे – पुणे – रु. १५००० अरविंद श्रुंगारपुरे – पुणे – रु. १२००० अनामिक – पुणे – रु. १२००० शैलजा नाबर – पुणे – रु. १००१० राहुल पराडकर – पुणे – रु. १०००० सुनीता देसाई – पुणे – रु. १०००० छाया गुमास्ते – पुणे – रु. ६००० शुभा केळकर – पुणे – रु. ५००० अनंत खानोलकर – बेळगाव – रु. ४५०० छाया काळे – पुणे – रु. ११०१.